Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ hai, ngày 15/2/2016Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
Cập nhật lúc: 12:11'  |  23/3/2012

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Ngày 16/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT (gọi tắt là Thông tư) quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan. Theo đó:

Tại Điều 22, quy định về điều khoản chuyển tiếp: Đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa được phê duyệt hoặc xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lại hồ sơ, hướng dẫn chủ cơ sở lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản để gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức đăng ký theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2012 và thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.

Tệp đính kèm: TT01/2012/TT-BTNTM.doc

 


PHÒNG QUẢN LÝ TN-MT -
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video